Liên kết web
Quảng cáo
Cập Nhật
12:09 NGÀY 28/09/2018
CLBV 6 tháng đầu năm
                      CLBV 6 tháng đầu năm 2024
 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:  
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:  
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:   
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:            
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:            

Xem chi tiết: 
         
                         CLBV 6 tháng đầu năm 2023

 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 292 (có hệ số 313)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.48
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 42 36 4 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 1.20 50.60 43.37 4.82 83

Xem chi tiết: tại đây

 
               CLBV 6 tháng đầu năm 2022

 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 280
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.33
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4 48 27 4 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4.82 57.83 32.53 4.82 100

Xem chi tiết: tại đây
           
                 CLBV 6 tháng đầu năm 2021

 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 280
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.33
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4 48 27 4 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4.82 57.83 32.53 4.82 100

Xem chi tiết: tại đây 
     

             CLBV 6 tháng đầu năm 2020

 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 280
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.33
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4 48 27 4 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 4.82 57.83 32.53 4.82 100

Xem chi tiết:  tại đây

                              
                          CLBV 6 tháng đầu năm 2019
 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  82/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:  277 (Có hệ số: 298)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.35
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 6 45 25 6 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 7.32 54.88 30.49 7.32 100

Xem chi tiết: tại đây

                     
                   CLBV 6 tháng đầu năm 2018
.
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  82/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:  270 (Có hệ số: 291)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.27
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 7 47 25 3 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 8.54 57.32 30.49 3.56 100

Xem chi tiết: tại đây
Bài viết cùng chủ đề