Liên kết web
Quảng cáo
Giới thiệu
Khoa Mắt

- Điều trị kết hợp nội - ngoại khoa.

- Mổ hở ( Đụt thủy tinh thể, chấp, mây thịt, lấy dị vật).

- Mổ Faco.

- Chỉ đạo tuyến dưới.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

- Phòng chóng bệnh mắt trong cộng đồng.