Liên kết web
Quảng cáo
Cập Nhật
07:04 NGÀY 17/04/2024
Công khai tài sản năm 2023
Quyết định công khai tài sản: Xem chi tiết

Mẫu 09a (Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023)​:
 Xem chi tiết

Mẫu 09b (Tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023):
 Xem chi tiết

Mẫu 09c (Tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023): Xem chi tiết

Mẫu 09d (Tình hình xử lý tài sản công năm 2023): Xem chi tiết
Bài viết cùng chủ đề